ประวัติความเป็นมา ข้อมูลทั่วไปอำเภอแวงน้อย

 


   
 คำขวัญอำเภอแวงน้อย

แวงน้อยงามน้ำใจดี                     พ่อหมื่นศรีหลักเมือง

ลือเลื่องปลาบึงละหาน                 ตำนานเก่าหินภูถ้ำ

   ไหลลึกล้ำน้ำซับเย็น                     ธรรมะเด่นหลวงปู่วรพรต

   ทุ่งเขียวสดไร่นาสวนผสม

   

 ประวัติอำเภอแวงน้อย

เป็นอำเภอหนึ่งใน 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น ที่ตั้งอำเภอเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ริมหนองน้ำซึ่งมีต้นแวง ลักษณะคล้ายต้นกกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านแวงน้อย” ต่อมามีความเจริญขึ้นและได้เปลี่ยนสภาพจากหมู่บ้านเล็กๆเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมของหมู่บ้านต่าง ๆ และในปี พ.ศ. 2411 กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะบ้านแวงน้อยขึ้นเป็นตำบล อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชนบท ต่อมาเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอพลโดยแยกเขตการปกครองอำเภอพลออกจากอำเภอชนบท ทำให้ตำบลแวงน้อยเปลี่ยนมาขึ้นการปกครองกับอำเภอพล ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2514 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะตำบลแวงน้อยขึ้นเป็นกิ่งอำเภอแวงน้อย และได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอแวงน้อย ขึ้นเป็นอำเภอแวงน้อย เมื่อปี พ.ศ. 2520

อาณาเขตของอำเภอแวงน้อย
อำเภอแวงน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ภูมิประเทศ

อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ตอนเหนือมีภูเขาเตี้ย ๆ หลายลูกติดต่อเขตอำเภอแวงใหญ่ ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำชีไหลผ่านตลอดปีเหมาะสมแก่การทำนา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย กักเก็บน้ำไม่ดี ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาแต่ละปีมีน้อยมาก ทำให้การทำนาและการเพาะปลูกอื่นๆ ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร

 

การคมนาคม

ทางหลวงจังหวัด สาย 2065 ระหว่างอำเภอพลจังหวัดชัยภูมิ เริ่มต้นจากอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผ่านอำเภอแวงน้อย (กิโลเมตรที่ 22) ไปอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 44 กิโลเมตร เป็นถนนยางอัสฟัลต์ตลอดสาย ถนน ร.พ.ช.เชื่อมระหว่างอำเภอแวงน้อย กับ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 19 กิโลเมตร เป็นถนนยางอัสฟัลต์ตลอดสายถนน ร.พ.ช.เชื่อมระหว่างอำเภอแวงน้อย กับ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 19 กิโลเมตร(แยกจากสายเมืองพล-ชัยภูมิ) เป็นถนนยางอัสฟัลต์ตลอดสายถนนเชื่อมระหว่างตำบล หมู่บ้านต่าง ๆ มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นถนนยางอัสฟัลต์ ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง สามารถเข้าออกได้ตลอดฤดูกาล

ภูมิอากาศ

สภาพอากาศทั่วไปแห้งแล้ง ฝนไม่ค่อยตกตามฤดูกาล ในฤดูแล้งอากาศร้อนจัด ส่วนฤดูหนาวค่อนข้างหนาวจัด ในช่วงฤดูฝนมักจะเกิดลมแรงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนอยู่เป็นประจำ

แผนที่แสดงอำเภอแวงน้อย

 

พื้นที่การปกครอง

มีพื้นที่ ๒๘๓.๖  ตร.กม. 
ระยะทางจากจังหวัดถึงอำเภอแวงน้อย ๙๖ กม.
เขตการปกครอง   ๒ เทศบาลตำบล  ๕  องค์การบริหารส่วนตำบล

มี ๖ ตำบล
มี  ๗๔  หมู่บ้าน  
มี  ๓  ชุมชน    
มี  ๙,๖๓๘ ครัวเรือน  
มีประชากร รวม ๔๒,๓๒๒คน
ชาย  ๒๐,๒๑๒คน หญิง ๑๙,๕๑๒  คน

ทรัพยากรในพื้นที่อำเภอแวงน้อย

  • รพ.สต. จำนวน ๕ แห่ง
  • ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน ๑   แห่ง
  • ร้านขายยา จำนวน ๒ แห่ง
  • โรงเรียนประถม จำนวน ๒๓  แห่ง
  • โรงเรียนขยายโอกาสถึง มัธยม จำนวน ๕ แห่ง
  • โรงเรียนมัธยม จำนวน ๓  แห่ง
  • วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน ๖๖   แห่ง
  • โรงพยาบาล จำนวน ๑  แห่ง

 

จำนวนประชากรแยกรายตำบล