วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เครื่อข่ายบริการสุขภาพอำเภอแวงน้อย

 

วิสัยทัศน์ (vision)

 

     " เป็นเลิศในการปฏิบัติการเชิงรุก  สู่การจัดการระบบสุขภาพของจังหวัดขอนแก่น "

 

 

พันธกิจ (Mission)

             -       ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

             -       พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพตามาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

             -       พัฒนาระบบบริการและการส่งต่อให้มีคุณภาพมาตรฐานรองรับปัญหาสุขภาพของพื้นที่และตอบสนองความต้องการ

                     ของประชาชน

             -       พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการด้านการรักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพส่งเสริมและพัฒนา

                     การใช้ภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย  การแพทย์พื้นบ้าน  แพทย์สมุนไพรอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน

             -       พัฒนาระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้มาตรฐาน

             -       เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของประชาชน

             -       พัฒนาระบบประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

             -       ส่งเสริมและจัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพการพัฒนา

                     ศักยภาพผู้บริโภค

             -       เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

             -       พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมาภิบาล

             -       ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพและประชาชนในการพัฒนาสุขภาพ

             -       ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

             -       ส่งเสริมและพัฒนาโครงการจิตอาสา โครงการพระราขดำริ  โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเกี่ยวเนื่อง