ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย
ทั้งนี้ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ