ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
โทรศัพท์ : สำนักงานสาธารณสุข 043-499071 Email : pcukk04393@gmail.com